Sweet Lies

چِشم هآ سآکِت اَند..اَمآ اَگَر دَرکِشآن کُنی...دُنیآرآ بِ آتَش میکِشَند :(

Sweet Lies

چِشم هآ سآکِت اَند..اَمآ اَگَر دَرکِشآن کُنی...دُنیآرآ بِ آتَش میکِشَند :(

کآش هَنوز بَچه بودیم..
لآاَقَل شَبهآ عَروسَکِمآن رآ بَغَل میکَردیم و میخوآبیدیم..
اَمآ حآلآ گوشی و یِک دُنیآ اِنتِظآر..

دربــــآره مَــــن:

خـــَنده هـآیَم گوش فَلَک را کــــــــــَر میکُنَد!!
خدا برای گریه هـآیم آسمــــــــآن را به زمین می آورد...
+ خوشتیپ
+ ـعـآشق آرآمـِش
+ غرور دارم
+ بیش تر وقتمو با لب تابم و گوشیم میگذرونم

+ باحالم
+ مَــכּ مَنمـ یه [בُختـرخآصــ]
ڪَـمی جـَذآبــ ڪـَمی ڪَـمـیآبـــ !
دخمل با نمکـــ ـ
احــ ـساســـ ـاتی
حـــ ـساس وزودرنــ ـچ
واس دوستـــ ـام ارزشـــ ـ قائلم
دیووونه بـــارون
از دخترا و پسرای + به شدتــــــــــ بدم میاد
دوســـــــ دارم به همه کمکــــــ کنم
بستنیـــــــ خیلی دوس دارمــــــــ
اهنگــــــــــ گوش کردنو دوســــــت دارم
از ادمایی ک بلدن حالمو خوب کنن و ارومم کنن خوشم میاد
←یـﮧ בختَر شوخ و بآمَزه
←از اבمآـی مَغرور و بـבاخلآق و خوבخواه متنفرم
←تو ڪل ڪل ڪرבטּ اصاً ڪمـ نمیآرمـ
←لوس نیستَمـ
←اهل ریسـڪ هسـבم
←احسآسآت בآرَم اما واسـﮧ بَــ؏ـضیآ بروز نمیـבم ;)
←پررو بآزـی בر نیآر واس مـטּ ڪﮧ بـב میبینـ ـی :|
←جزو بنـבه هآـی خآص خـבا هسـבم چون ؏ـ ـمـﮧ ـבآرَم =))

مَهــآرَتـــــهآ:
√ یک عدد شِــیطــونَـ!
√ یـه مقدارے دیوونــه امـ!

√ عــآشقـ هیجــآن
√ با معرفتم خیلــ ـــی!

√ میتونـمـ خیلــی سنگـدل بآشـمـ :|

√ شاید یکمـــی کینــه ای ام! :|
√ اکثر اوغـــات نمـیدونمـ چــی میخوامــ!

√ بــآوفــآمـ ولی بـی وفآییـ خیلیــ دیدمـ:|
√ تـو خـلوت خـودمـ اهنگـ گوشـ میدمـ میزنمـ میرقصـمـ میخونـمـ
√ حـالُ هَــوام بَــعضـی وَقــتا سَــریع عَــوَض میــشه!
√ اعـتــمـــاد بــِ نـفـسـمــ خیــلیـ خیــلیـ بـالـــاسـ
√ پیچونـــدن! ( حالـآ از هـــر نوعیـش )
√ بـہ گفتِه ے دوسـ ـتآمـ بآحـآلَمـ
√ تو دَعوآ بآ دوسـ ـتآمـ کمـ نِمیآرَمـ!
√ بعضے وقتا همـ گنداخلاق
√ وِلخَرجے میکنَمـ ولَـے نـَہ دَر اون حَد!
√ بَعضـے وَقتـــآ ے دَنـدَه و لَجبـ ـآزمـ کله شق!
√ مرموز | لجبآز لَج کنم دیه لَج کردم | خِیلـی شـوخ |
با معرفـتـ | بـاجَنبـه | خرآب دوستے ;;)
| رُکـ :O
√ غیرقابلِ کنترل ـو پیش بینے
√تنـهـایـےـامـو بـاخـودَمـ تــَقـسـیـمـ مـیـکـُنـَمـ :(

√ خوش خنـدمــ :))
√ پـآیــِﮧ هـَرکـارے B-)
√ خِج ـالَتـی - دَرعیـن ح ـال پُررو =))
√ دَعوـایـی..میزَنَمـ همَـرو داغ ـون میکُنَمـ :|
√ خِیلے لـ میـگـن مـهـارت خـاصـی تـو عـوض کـردטּ جـو دارم :>
√اَز ـآدمـای لوس و بی جَنبـه و بچـِه وکسایـی کـِ اِدعای مهمـ بودَن میکُنَن و کِلـاس میذـارَن متنفرَمـ (کیـه کـِ خوشِش بیـاد) ://
√ هَرچی کـ ـه اَنجآمِش ممنوعـ ـ ـه:))
√ سرکآر گذـآشتن نصف شب :))
√ موزیکـ یعن ـی اهلشمـ فجیـ ه ;;)
√ روـی جدول هآـی کنآر خیآبون رـآ رفتن
√دیوونـ ه ی آدمـ هآـی خوش بینمــ ;;)
√ ـآمپرمـ بره بآلـآ میشمـ سگ:/
√ ـی اب نبآتُ در عرض 2 مین تمومـ میکنمـ ;;)
√ فوضول ـی
√ مشنگـ بآزـی :))
√ نـاز کـَردטּ
√ تازه پسـری کـه ته ریشِ داره عشقـ ِ
√ دیبـ دَمینـی :))) -->سـیبـ زَمینـی --> خوراکمـ ِ
√ بـَراے با مَعرفَتـ ـا با مَعرفَتــَمـ بـَدجور!
√ خیلیـ بیرونـ میرمـ از خوشـ گذونیـ با دوستامـ خوشم میاد!
√ اصن بغضـی وقتـا رفـتـآرمـ مثـه نـینـیـآس یعنـی لـوس میشـم

√ خیلـی شیـطـون و به قول بابایی،شیطـون باید بیاد پیشم شاگردی کنه!=))
√ دَرکُل باحـالَمـ (البتـِ اَگـِ باتـ حال کُنَمـ) :))
√ و مِثـِ مَـ ن پیدـا نِمیشِه :))
√ امـیـدوار کنـنـده تـریــטּ ایـטּ کـه خـسـتـه کـنـنـده و غـیـر قـابل تـحـمـل نـیـسـتـم
√ همیـن دیگه سوـالی بود بپرس ;;)
√ دوسـتـام میـگــَن زیـادی بـا جَــنبــَم!خـوبـه یا بَـد؟! :-"
√ هم ــه رو با همـ میکـس می کنیمــ ، چـی میشهـ ؟
✖ضایـع ڪرבטּ بچـﮧ پررو هآ ʙ)
✖سوآل پرسیـבטּ از בبیرآ בر حـבـی ڪﮧ ؏ـمشو یآב اوریمـ بڪنـﮧ

عَلــآیِــق:

◄ـگوشیـم
◄مُعَلِم آزارے
◄مِشـکے
◄قِـرمِـز
◄گـوش کَردَטּ بِـﮧ آهَنـگـ بـا صِداے بُلَنـد
◄خط خطی کردن
◄ایــفِل
◄هَیَـجاטּ
◄تَجرُبــﮧ
◄مـآمـآن و بـابآم
◄دوُـسـتـآم
◄وبــــــ گـــَــردے
◄بــآروـن
◄خَـریـב
◄پــاریسـ
◄لآڪـــ
◄مـــــــــسافرت
◄گـوشـ دادَن موسیـقـی توی اتـاق تـاریــکـ
◄ عـآشـِق بـارونـ و بـَرفـ
◄ خـَریـد کـَردَن
◄ دَفـتَر خـآطـِراتَــ ـَمــ ^____^
◄ اسـکـُلـ کـَردَن بـَچـِه هـای کـِلـآس D:
◄ آدامـس بـاد کـَردَن ~____~
☻لواشک
☻رژ زدن
☻ساعت مچی
☻کفش
☻مشهد

سیآســــی/اجتمآعــــی:

√ ایــنجــآ ایرآن استــ
سرزمــیــن بینــی های سربــآلــآ
وَ
فـَـرهـــنــگ هآی سَــر پـــآیــیــن...
.
.
.
✚سیآست پـבر ماבر نـבاره (>_<)
✚مآمآنَم گفتـﮧ بآ بـی پـבر مآבرآ نگرבمـ

کِتــــآب:

اوووممممم......رمان طنز و کل کلی و ترسناااااااااااک

موسیقی:

احمد سلو

علی عبدالمالکی

علی بابا

بهزاد پکس

مهدی احمدوند

پویا بیاتی

سامان جلیلی

سیاوش قمیشی

وَرزِشـــــ:

والیــــبآل

--