Rainy Days

چِشم هآ سآکِت اَند..اَمآ اَگَر دَرکِشآن کُنی...دُنیآرآ بِ آتَش میکِشَند :(

Rainy Days

چِشم هآ سآکِت اَند..اَمآ اَگَر دَرکِشآن کُنی...دُنیآرآ بِ آتَش میکِشَند :(

wـیلآp

به 9بـp خـ9ش ا9مَـدید

تبآدُل ---> ا9کی اَp

نَظَر ---> بزآر لطفا

نظر خصوصی---> نذااااااررر

پَروفآیل --> سَر بِزَن

اینجا  99℅ دلنوشته های خودم ثبت میشه🙌

🚫کپی ممنوع❌

اWـتآرت ---> 95/04/30

دیگه برید خـ9ش بآشید

فِلَن :)

هنوز هم برام یه سوپرایز بزرگه که

صبح تولدم پاشم و ببینم برف❄ اومده

و هیچ جایی هم هیچ اثری از رد پای کسی نباشه روش

*من زاده بهارم 🌹🌳و دختر دومش(اردیبهشت)

*برف میباره..فردا مدرسه پررررررر

امتحاننن عربیییی و منطق و پرسش تاریخ پررررر

**زنگ اول از اولین روز هفته،درس ... عربی،با پدر کلاس دارم 😁

از بس ایرانسل پیآم پیشوآز داده و من نگرفتم..

ایندفعه گفته:مشترک گرآمی اگر وع مآلی شما تا این حد بد است به شمآره **** عدد 5 رآ بفرستید تا به شمآ کمک مآلی شود.

بآزم هیچی نفرستآدم..

پیآمک دآده:گذا به این شمآره یه تـَک بزن قطع کن :))) !

--

مَن

یآد

گِرِفتَم

کِـه

تَنهآیی

دُنیآمو

بِسآزَم

آدمی که منتظر است

هیچ نشآنه ای ندارد

فقط

باهرصدآیی برمیگردد

--

امتحآن عربی دآشته بآشی

معلمتم پدرت بآشه

سوآلآهم در حد چیییی سخت بآشه

عمق فآجعه رو بآ رسم شکل توضیح دهید👇

💩👊👽

😶🔫

--

به قولِ سحر:

+ 3امتحآن موندع تآ شروع زندگی :)❤

امروز صب که بآ دوستآم دآشتیم میرفتیم مدرسه

جلوتر از همشون رآه میرفتم..

سر کوچه یه پیرمرد نآرنجی پوش رو دیدم..

فقط دلم خوآست یه لبخند رو لبش بیآد..

هرچند نصه و نیمه..

تو اون هوآی سرد..

لبخند بزرگی زدم:سلآم بآبآ..خسته نبآشی :)

دوستآم هم پشت سرِ من شروع به سلآم دآدن کردن..

پیرِمرد نآرنجی پوش لبخند قشنگی زد که برآم یه دنیآ می ارزید:مرسی بآبآجون :))

قیآفه مهربونی دآشت..

وآسه یه لقمه نونِ حلآل زحمت میکشید..

تو اون هوآی سرد..

چه رآحت مآهآ آشغآلآمونو تو خیآبونآ وِل میکنیم :(

--

سرش رآ در دست میگیرد..

چرآ خسته نمیشود از گله هآی من؟

چرآ از من حرف و کـُتـَک میخود امآ خسته نمیشود؟

چرآ همش میگوید آرآم بآش؟هــآن؟

حآلم از این جمله بهم میخورد..

هـُلَش میدهم:بروو.. تنهآم بذآر..ولم کـــــُن..

نگهم میدآرد:آرووم بآش عزیزم..

دوبآره میوفتم..

دوبآره روبه رویم زآنو میزند: خودتو اذیت نکن..

در آینه به خودم خیره میشوم..

چقدر آشفته ام..

دلم به حآل خودم میسوزد..

خسته ام..

چرآ این اشک هآ تمآمی ندآرند؟

2/3 بدن رآ آب گرفته..

من میخوآهم در خودم غرق شوم..میشود؟

دنیای من انقدر کوچک است..

که گاهی به خودم برمیخورم در این ازدحام تنهایی..

در حآل سقوطم..

دستم رآ ب بآزو اش میگیرم تآ نیوفتم..

میخوآهم بمیرم..درست همینجآ

بمیرم و بآ هیچ دعآیی زنده نشوم..

--

برآی رسیدن ب خوشبختی

بآید بَهآش رو بدی

_ بهآی‌ خوشبختی من چی بود؟

--

"حمآم میروم..

وسآیم خیلی وقت است به تمیزی و مرتبی اوآیل نیست..

من پسند نیست..

مرتبشآن میکنم..

لبآس هآرآ آویزآن میکنم..

کتآب هآرآ در کمد میگذآرم..

رژ جیغم رآ میزنم..

به ناخن هآیم لآکِ قرمزی هم رنگ لبم میزنم..

صدآی اذآن در اتآق میپیچد..

پآهآیم شل میشود..

مینشینم گوشه اتآق..

پشت درِ بسته..

همآن جآ ک مآدرم هروقت مینشینم کفری میشود..

من نمآزم رآ مرتب نمیخوآندم..

یکبآر برآی آزمون یآ امتحآن..

یکبار برآی اَدآیِ نذر..

یکبآر از سر در به دری و نآچآری..

اینبآر چرآ دلم میخوآهد؟

چرآ پآ شُل کردع ام؟

افکآرم رآ به هم میریزم..

یوآشکی نمآز میخوآنم..

یوآشکی چآدر نمآز رآ در کمد میگذآرم..

یوآشکی گآهی آرآمش میگیرم..

یوآشکی زندگی میکنم بآ چند کلمه عربی..

--

گوشه ای از اتآق مینشینم..

خدآیآ این چه احوآلیست که نصیبم شده؟

خدآیآ کمکم کن..

بیقرآرم..

بی تآبم..

هیچ چیز و هیچ کس آرآمم نمیکند..

سآعتهآ مینشینم و گریه میکنم اما بآز هم..

دلم آرآم نمیشود..

نمیشود آرآم دلم..

در من انقلآبی ب پآ شده است که کسی نمیفهمد..

خدآ...

خدآ میفهمد؟میدآند؟

اگر میدآند بآید..

بآید رآهی به رویم بآز کند..

بآید مرآ بفهمد..

بآید از این همه فشآر مرآ بیرون کشد..

بآید معجزه رخ بدهد..

بآید..

پس چرآ کآری نمیکند؟چرآ؟

آستین هآیم رآ بآلآ میزنم..

هنوز مآنتو ام رآ درنیآوردع ام..

برآی چه؟برآی چه جوآبم رآ کسی ندآرد؟

جوآب دلِ بی طآقتم رآ..

خدآ دآرد؟خدآ میشنود؟

مشتی آب به صورتم میزنم..

مشتی به دست رآست..

مشتی به دست چپ..

نوآزشی بر فرق سرم..

پآهآیم رآ لمس میکنم..

وقتی دلت گرفته بآشد..

وقتی تنهآیی دیوآنه ات کند..

وقتی قرص قرآر رآ ندآنی..

وقتی قرص قرآر رآ نخوری..

میشوی من..

چآدرم رآ میگیرم و..

تکه گلی برآی سجدع..

لحظه ای میگویم گور پدر اجبآری خوآندن هآ..

اینبآر مخفیآنه..

کسی نفهمد..

آرآم میخوآهم امتحآنش کنم..

آرآم آرآم میخوآهم آزمآیش کنم..

نمآز به من و احوآلم میسآزد..

اقآمه میبندم..

گریه میکنم..

میخوآنم..

زنده میشوم..

چند فعل میشود احوآلم..

آرآم میشوم؟

قرآرم به وجودم برمیگردد؟

بر نمیگردد..

برمیگردد..

رکوع..

سجده..

با گریه باطل نمیشود این حرفهآیی که پشت سر هم میخوآنم؟

دلم میخوآهد آرآم تر از این حرفهآ شوم..

چِ آرآمم میکند؟

این منم؟

چرآ نآشنآخته شدم برآی خودم؟

برآی خآنوآده ام چِ؟

برآی دوستآنم؟

صدآی زنگ می آید..

سریع چآدر نمآز گلگلی رآ مچآله میکنم..

هول میشوم..

مهر و چآدر رآ در کمــــــد میگذآرم..

--

سرم رآ روی پآهآیم میگذآرم..

این روز هآ میگذرند

ولی به قول شآعر من نمیگذرم

نمیگذرم از روزهآیی ک من هزآرآن بآر در خود میمیرم

--

من اونقدر شکستم

که حس میکنم

هیچ ارتفاعی خطرناک نیست

--

کلآفه شدم..

رفتم کنآر پنجره..

بآزش کردم..

نفس عمیقی کشیدم..

به آسمون نگآه کردم..

سکوت بود و سکوت..

سیآهی و تآریکی..

چندتآ ستآرع به زیبآیی خودنمآیی میکردند..

بهم چشمک میزدند و درخشندگیشون رو به رخ میکشیدند..

به رخ شب..

به رخ تآریکی..

مـــــــــــــــآه..

مآه هم زیبآ بود..

دستآمو لب پنجره گذآشتم و به جلو خم شدم..

--

دلم میخوآد هرروز جیغ بکشم

هرروز

چ کنم ک عقده شده تو گلوم

--

بآز هم اجآزع دآدم اشکآم از زندون چشمآم خآرج بشن..

چشمآی من حکم حبس ابد دآره..

همه چیز تلخه..

بآاین حآلم آب گوآرآ هم برآم تلخع..

چرآاین روزآ همه آهنگآ غمگینن؟

چرآ رنگ غم گرفته دنیآمون؟

دنیآی مآ کِی اینقدر غم انگیز شد؟

چرآ نفهمیدیم؟

چرآ حس میکنم همه دردآمون شبیه همه؟

لبم لبخند میزنه امآ دلم غمگینه..

غمگین ازین که چرآ مجبوریم نقش بآزی کنیم؟؟

خدآ دلم از بنده هآت گرفته..

تو که اینقدر خوبی چرآ بنده هآت رفتآرشون عکس اینه؟

چرآ منتظرن یه کآر بد کنی تآ همونو مث شمشیر کنن تو جونت؟

چرآ اگه یه زمآنی یه غلطی بکنیم صدبآر به رومون میآرن و هزآر بآر شرمندمون میکنن؟

اگه نسنجیده حرف بزنیم همونو تو شیپور میکنن و تو عآلم جـآر میزنن؟

تو به این خوبی خدآیی میکنی و چشم پوشی امآ بنده هآت..

امآن از من بنده..

آخ خدآ..آخ که چقدر دلم یه آغوش گرم میخوآد..

یه شونه محکم برآی تکیه دآدن..

یه خونه گرم تر از تآبستون..

جز خودت گوش شنوآیی ندآرم..فقط تو برآم موندی..

مث روزآیی که تنهآیی گذشت..

شبآیی ک بآ گریه صب شد و..

یه بآلش بود که خیس بشه و..

وقتی روز بعد مآدر ازت بپرسه چرآ چشمآت قرمزع خوندن رمآن رو بهونه کنی و اون غر بزنه..

مث همه وقتآیی که تو جمع بغضم گرفت و نفسم بند اومد..

مث تموم وقتآیی که بآ چشمآم حرف میزدم..

مث شبآیی که هق هق ام عرشو میلرزوند و صدآی دآدی که تو خودم میکشیدم دنیآرو خرآب میکرد..

خوآب به چشمآم نمیاد..

انگآر بآهآش غریبه ام..

خیلی فکر کردم..

به کآرهآم..

به رفتآرآم..به دل هآیی که شکستم..

دل هآیی که صآحبآش گله ای ازم ندآشتن..

همونآ که کمکم میکنن سرپـآ شم..

امآ سر تک تکشون دآد زدم و فحش دآدم بهشون امآ بعدش که سرو صدآم خوآبید گفتن سبک شدی؟

میخوآم عوض شم..خدآیآ گوش کن..

نیآز به معجزه دآرم.

--

چشمآمو میبندم..

میخوام هرچی غصه س بمیره..

چه سخته..

آدم چشم به تآریکی بدوزه..

دیگه طآقت ندآرم..

دلم میخوآد یه جآیی اونور دنیآ دلمو جآ بزنم..

آخه عآدت ندآرم..

یه آدم چقدر طآقت غصه دآرع..

چجوری میشه خنده رو لبآم پآ بذآره..

دوبآره..

دوبآره..

به جآیی رسیدم که بآ هیچکی حرفی ندآرم..

--

آسمون صآف و پرستآرس..

آسمون زندگی من نآصآف و پر ستاره..

ستآره هآیی ک هم خوبن و هم بد..

و همشون میدرخشن..

--

--

از سکوتم بترس..

وقتی ک سآکت میشوم..

لآبد همه درد دل هآیم رآ برده ام پیش خدآ..

بیشتر که گوش کنی،از همه سکوتم،از همه بودنم..

یک آه میشنوی و بآید بترسی...

از آه مظلومی که فریآد رسی جز خدآ ندآرد..

--

خدآیـآ صبر..

خدآیـآ کم آورده ام..

در لیست آدم هآیت اشتبآهی شده..

نآم من که ایوب نیست..

مدتیست می نویسم..

نه کِ بآ نوشتن مشکلی رآ بتوآن حل کرد..!

مثلا رِفرِشِ قلبم..

نَ کِ بتوآن به رنجی پآیآن دآد..

فقط این وآژه هآیی کِ بی صاحب مآنده اند به دست صآحبشآن هم نرسند بآز این دل صآحب مُــرده حرفش رآ گفته است..

آنقدر تنهآ و غریب شده ام که دیگر حرفم رآ به یک مشت کآغذ میگویم..

و دردآورتر زمآنیست که اینقدر طبیعی سرخط مینویسم "دفتر عزیزم میدآنی؟" و او هیچ نمیدآند..

و من هر صفحه این دیآلوگ مزخرف رآ تکرآر میکنم..

وگآهی هم که خشم وجودم رآ گرفته قلم رآ بیش از حد می فشآرم و میگویم "دفترِ لعنتی میشنوی؟"و او بآز نمیشنود..

ولی من بآز حرف هآی تَل اَنبآر شده ام را فریآد زده ام..

و این خودش پر از حس قشنگ است..

و حآلـآ بآ هر خط از خوشی گذشته و غم هآی حآلـآ حس میکنم هر لحظه زمستآن در من تدآعی میشود..

و این است خآصیت تنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــآیـی..!

--

سـرم رآ پـآییـن مـی اندآزم تـآ ابر چشمـآنم اذیت نکندتـآن..

آبــِ دهـآنم رآ محکـم قـورت میدهـم..

نمیتـوآنـم..

--

سختی تنهآیی رآ وقتی فهمیدم..

کِ مترسک به کلـآغ گفت:

" هرچقدر دوست دآری نـوک بـزن اَمآ تنهآم نذآر "

--

روزگآر میگذره

زمین بدون مکث میچرخه

خورشید طلوع و سپس غروب میکنه

پلک هآ روی هم میرن و بآ بآز شدنشون روز جدیدی رو میبینن

دنیآی منم در حآل چرخشه

--

--

به سلـآمتی پسری که رفیقش بهش گفت:

اونور رو ببین..

گفت:نه من به عشقم قول دآدم چشم چرونی نکنم..

دوستش گفت:نه رفیق ببین اون کیه بآ عشقت؟

کآش میتوانستم دست همه اتفاق هآی خوب رآ بگیرم

که حوآلی انتظآرم بیفتند

و اتفآق هآی بد..

اصلآ گور پدر تمآم بدهآی دنیآ

خدآیآ حداقل بدی هآرآ دور کن..

--

تنهایی سرده..

سکوت مرگ آوره...

میترسم..

بدون اکسیژن نفس کشیدن سخته..دردناکـــه

--

بعضی وقتآ حرفآت خلآصه میشه تو یه قطره اشک..

همون یه قطره جوآب چرآهآی قلبته..

نشون دهنده درد تو سینته..

همون یه قطره دنیآتو به آتیش میکشونه..

همون یه قطره نآبودیتو اعلآم میکنه..

--

من از این بیزاری های همیشه هشدار دهنده بیزارم..

بیزارم..بدم میاد..میترسم..

میترسم..من از طوفان میترسم..من میترسم..

بدم میاد..من از طوفان بیزارم..

من از بیزاری میترسم..من از ترسیدن بیشتر از همه چیز میترسم..

من ترسیدن رو بیشتر از هرچیز تو زندگیم لمس کردم..حس کردم..

پیر شده..سنی نداره..دلم پیر شده..

دل من پیر شده..

--

گفتم:نآرآحت و غمگینم..

گفت:به فلآن سیرک برو..دلقکی آنجآست که لبخند رآ از لبآنت دور نمیکند

خندیدم و گفتم:من نیز همآن دلقکم..

--

+ آدم هرچی غمگین تر و دآغون تر..

خنده هآش قشنگ تر..

خدآ..

تمآم زندگیم درد میکند..

درد میکند میفهمی؟

دوآیی دآری برآی این روزهآیم؟

--

مآشینی مدل بآلـآ بآ سرعت زیآدی از کنآر مآشینمون رد شد..

بآبآم گفت:جونم سرعت..

خوآهرم گفت:عجب مآشینی..

مآمآنم گفت:خوش ب حآلشون..

اما من..

یکم دلم خواست مثل اون موقع هآیی که نمیدونم،شآید حس متفاوت بودن بهم دست میده فکرکنم..

متفاوت تر از بقیه..

یآدمه قبلا میگفتم خوش ب حآل اونی که نویسنده س،چه ذهن خلاقی دآره و..

امآ وقتی خودم تو اوجِ دردآم یه قلم و کآغذ بردآشتم و شروع کردم به نوشتن تآزه فهمیدم بآید درد بکشی،غصه بخوری،تموم اتفآقآرو درک کنی و مزه همه چیز رو بچشی تآ بتونی بنویسی..

از ته دل بنویسی تآ به تموم دلت بنشینه..

یآدمه یه زمآنی میگفتم از نویسنده هآ میترسم..

آدم هآی خطرنآکی هستند..

میتوآنند فرق نگآه معمولی و نگآه هآی دیگر را بفهمند..

آن هآ هر نگآهت را میتوآنند هزآرآن تعبیر کنند..

آن هآ از هر رفتآر سآده ات شعری بلند می سرآیند..

من از نویسنده هآ میترسیدم..

آن هآ میتوآنند در خیآلشآن تو رآ در آغوش بِکِشَند و یآ بآ بی مَحَلی ات تو رآ در خیآلشآن بُکُشَند و تآ سآلهآی سآل برآیت عزآداری کنند..

آن هآیی که قلمشآن ذهنشآن است و از دود کردن سیگآر هم،وَهم معآشقه بَرِشآن میدآرد..

میترسیدم چون..

آن هآ جنس همه خآطرآت رآ میدآنند..

بلندند دنیآیشآن رآ بآ یک قهقهه رنگی کنند و بآ یک اشک سیآه..

آه..

حآلآ خودم یک نویسنده کوچک شده ام..

حرفه ای نیستم هآ..نَ

مرآ بآ همآپوراصفهآنی و مریم ریآحی و .. نمیتوآن مقآیسه کرد..

امروز..

این لحظه..

همین حالا..

دلم خوآست سرعت ماشینِ مشکیِ مدل بآلآیی که حآلآ کیلومترهآ بآ من فآصله دآرد و ندیدم سرنشین یآ سرنشینآنش چه کسآنی بودند رآ جوری دیگر،از نگآهی دیگر تعبیر کنم..

دل است دیگر..

یکهو هوس میکند..

پسر بود؟

تنهآ بود؟

شآید از درد عذآب وجدآن،بی کسی،تنهآیی،بغض،یآ عشق که به نظرم بوجود آورنده تمآم این حس هآست میرَنجید..

جآیی خوآنده بودم مرد برآی هضم دردآش گریه نمیکند بلکه حرصشو سَرِ مآشینش خآلی میکند و عقربه هآی کیلومتر شمآر اتومبیلش خط های قرمز رآ رد میکند..

شآید پسرک دآشت حرصش رآ خآلی میکرد..

دختری پیشش بود؟

من ک ندیدم بود یآ نَ..

گمآن میکنم بود هآ..

شآید از دست دخترک گله دآشت..

شآید از دست زمآنه..

شآید از دستِ ..

شآید مثل این رمآن هآ از مهمآنی برمیگشتند که در آن دخترآن زیآدی پسرک رآ دوره کرده بودند..

شآید زیبآیی دخترک توجه پسرآن رآ براَنگیخته بود..

پسر است دیگر..

حسود شده بود..

نگرآن شده بود دخترک رآ از دست بدهد..

عآصی شده بود که عشقش مورد توجه است..

شآید عصبآنیتش بخآطر غَذ بآزی دخترک بود..

آه..

گمآن کنم ازدوآج آن هآ از سر اجبآر..شرط بندی..کل کل یا هرچیز دیگری بود که در آن یآ هر دو طرف عآشق هم بودند و به هم نمیگفتند یآ یک نفر عاشق دیگری و دیگری از او نفرت داشت،منزجر بود..

آه..

+ کِلآرآبآد_عَبآس آبآد

--